Bezzasadne

22 września 2017
Podczas sesji Rady Powiatu odbytej 30 sierpnia, radni ustosunkowali się do skarg na dyrektorów: Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy. Dotyczyły one odmowy o udzieleniu informacji o synu przez dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pszczynie oraz zastrzeżeń co do nieprawidłowości w zakresie popularyzacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie informacji na temat dostępności funduszy z UE na dotacje uruchomienia działalności RPO WSL. W sprawach tych postępowanie wyjaśniające przeprowadziła Komisja Rewizyjna wysłuchując wyjaśnień stron przedmiotowych skarg i przedstawiła wyniki postępowania Radzie Powiatu.

Odnosząc się do skargi pana R.K. dotyczącej odmowy udzielenia informacji o synu, Komisja Rewizyjna posłużyła się zapisami ustawy z 7 września 1991 o systemie oświaty, stwierdzając: - Na potrzeby ustawy o systemie oświaty przyjęto fundamentalną definicję „rodziców”, odbiegającą od tej, która znana jest prawu rodzinnemu, zaś istnienie więzi pokrewieństwa nie ma znaczenia prawnego. Podstawowym atrybutem rodzicielstwa jest władza rodzicielska, zaś rodzicem w rozumieniu przepisów ustawy jest tylko rodzic sprawujący władzę rodzicielską. Innymi słowy, do wykonywania praw i obowiązków rodziców wobec szkół, placówek, ich organów prowadzących oraz organów administracji oświatowej jest konieczne legitymowanie się przez osobę pełnoletnią prawem do sprawowania pieczy nad dzieckiem i kierowania jego sprawami.
Sąd Rejonowy w Munster orzekł, że władza rodzicielska nad dwojgiem dzieci skarżącego i jego byłej żony zostaje powierzone matce. Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie z 13 grudnia 2016 roku wyjaśniło, że władzę rodzicielską powinna sprawować tylko matka. Z tego względu uprawnienia do uzyskiwania informacji o dzieciach przysługują matce, stąd dyrektor Poradni nie była zobowiązana do udzielania powyższych informacji innym osobom niż matka dziecka, a złożona skarga w tym stanie rzeczy nie miała uzasadnionych podstaw.
W przypadku drugiej skargi, która wpłynęła od pani A.K. dotyczącej działalności dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie, zawierająca zastrzeżenia co do nieprawidłowości w zakresie popularyzacji informacji na temat dostępności funduszy z UE na dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej RPO WSL, Komisja Rewizyjna doszła do wniosku, że przepisy prawa nie regulują szczegółowo sposobu prowadzenia stron internetowych instytucji publicznych. Strona internetowa wykorzystywana przez PUP została opracowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zatem PUP ma ograniczone możliwości wpływania na formy i tworzenie strony. Z uwagi na brak określenia w przepisach prawa sposobu publikacji informacji na stronach internetowych nie jest zasadne uwzględnienie złożonej skargi i stawianie zarzutów dyrektorowi PUP z tego tytułu. Jednocześnie Komisji Rewizyjna dostrzegła potrzebę usprawnienia procedury w PUP przy wstępnej informacji dla osób rejestrujących się w ewidencji osób bezrobotnych, zwiększenie dbałości o pozycjonowanie informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.
powrót

Aktualny numer

Numer Forum 16 (15 października 2018r.)

Reklama