Burmistrz o założeniach budżetowych

10 stycznia 2018
Dariusz Skrobol przedstawiając budżet gminy Pszczyna na rok 2018 stwierdził, że w jego konstrukcji starano się sprostać potrzebom mieszkańców naszego miasta ale również zaplanować wydatki w taki sposób, aby efektywnie wykorzystać środki zewnętrzne zagwarantowane w ZITach oraz WFOŚi GW.

Zwrócił uwagę, że po raz pierwszy raz w budżecie gminy zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne na poziomie aż 42.814.376 zł, Najważniejsze inwestycje ujęte w budżecie gminy to:
Dział 600 Transport i łączność kwota 18.166.917 zł w tym, na drogi publiczne gminne zaplanowano na kwotę 9.889.902 zł, zakończenie inwestycje dwuletnich: Rynek w Pszczynie, przy ul. Bogedaina w Pszczynie i ul. Witosa w Rudołtowicach, Nowe większe inwestycje to ul. Słoneczna, ul. Dobrawy i Brodatego w Pszczynie, ul. Krasińskiego w Pszczynie, ul. Wiśniowa w Czarkowie, budowa ścieżek rowerowych - w ramach budowy zintegrowanego centrum przesiadkowego - kwota 8.091.015 zł w budżecie roku 2018 a całość inwestycji 27.066.850 zł - w wyniku czego powstanie łącznie ponad 20 km tras rowerowych łączących mieszkańców Piasku, Łąki, Wisły Wielkiej, Rudołtowic, Ćwiklic z Pszczyną oraz w samej Pszczynie również.
Dział 801 Oświata i wychowanie. Wydatki ogółem 91.922.248 zł. Subwencja otrzymana z budżetu państwa 47.098.996 zł (różnica 44.823.252 zł). Reforma oświaty została podpisana w styczniu 2017 r. Pierwszy etap mamy za sobą utworzone zostały klasy 7 w szkołach podstawowych, połączyliśmy 3 gimnazja z Szkołami Podstawowymi. W bardziej licznych szkołach została wprowadzona zmianowość, tak aby umożliwić kontynuację nauki. Wzrosło oczywiście zatrudnienie (we wrześniu mieliśmy około 100 nowych pracowników, w tym około. 70 nauczycieli i 30 pracowników obsługi). Dostosowaliśmy szkoły podstawowe do wymagań podstawy programowej poprzez stworzenie nowych pracowni chemicznych, fizycznych, biologicznych i geograficznych. Bardzo dziękuję dyrektorom że tak sprawnie poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem. Ponadto przeprowadziliśmy remonty i liczne rozbudowy, przebudowy i modernizację placówek oświatowych. W przyszłym roku musimy zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami ponieważ pojawią nam się klasy 8 i dostosować kolejne placówki do liczby uczniów. W zakresie przedszkoli w gminie mamy około 2.400 dzieci w wieku przedszkolnym, a dysponujemy około 2.000 miejscami, w związku z tym również zaplanowano w tym zakresie modernizację i rozbudowę placówek oświatowych.
I tak na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe w placówkach oświatowych w wysokości 10.759.701 zł w tym:
1. Budowa przedszkola na osiedlu Piastów przy ul. Curie-Skłodowskiej kwota 3.780.000 zł
2. Termomodernizacja SP1 w Pszczynie kwota 2.673.852 zł
3. Rozbudowa SP2 w Pszczynie - kwota 4.000.000 zł, z czego 1.800.000 zł w roku 2018 a 2.200.000 zł z w roku 2019,
4. II etap rozbudowy ZSP w Piasku - kwota 2.500.000 zł, z czego 1.000.000 zł w roku 2018, a 1.500.000 zł w roku 2019,
5. Dostosowanie SP4 w Pszczynie do wymagań na przedszkole 500.000 zł,
6. Wykonanie projektu i dostosowanie SP12 w Studzionce na przedszkole 500.000 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki majątkowe ogółem 6.323.400 zł, w tym najważniejsze to:
1. Dotacje dla mieszkańców z na dofinansowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie w łącznej kwocie 3.228.400 zł - Program, którego realizację rozpoczęliśmy w roku 2017 i w roku 2018 będziemy kontynuować, wniosków złożonych przez mieszkańców ogółem - 914, w roku 2017 podpisanych zostało 137 umów na dofinansowanie do wymiany kotłów oraz 35 umów na termomodernizację budynków,
docelowo w ramach programu zmodernizowanych zostanie 431źródeł ciepła, i docieplonych ścian w 153 budynkach mieszkalnych, docieplonych stropów/dachów w 153 budynkach mieszkalnych i wymienionych okien/drzwi w 153 budynkach mieszkalnych.
2. Program Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec łączny koszt 5.430.000 zł a w roku 2018 zaplanowano na ten cel 2.850.000zł, a pozostała kwota obejmuje lata 2019-2021
Dział 926 Kultura fizyczna. Wydatki inwestycyjne ogółem 4.656.504 zł w tym najważniejsze inwestycje to:
1. Przebudowa boiska sportowego w Łące 2.200.000 zł, na które uzyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu,
2. Stworzenie niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w sołectwach gminy kwota 700.000 zł,
3. Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie 3.500.000 zł z czego w roku 2018 kwota 1.200.000 zł.
Kultura fizyczna to też utrzymanie obiektów sportowych, Ośrodka Sportów Wodnych, placów zabaw i wsparcie dla organizacji pożytku publicznego oraz dla organizacji pozarządowych, dotacje dla klubów sportowych, stypendia dla sportowców i umowy trenerskie.
5. W budżecie jak corocznie zaplanowane zostały wydatki na cele społeczne, w tym:
i. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości - 58.145.226 zł,
ii. Programy profilaktyki zdrowotnej- 326.000 zł,
iii. Programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - 1.230.000 zł,
iv. Dofinansowanie ośrodków wsparcia dziennego - 313.000 zł,
v. Dotacje dla niepublicznych żłobków - 760.000 zł,
vi. Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 3.187.000 zł, Niepubliczne przedszkola - 5,niepubliczna szkoła podstawowa - 1
6. Ogółem dotacje podmiotowe i celowe z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości - 9.139.045 zł a dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości - 3.635.457 zł.
7. W budżecie 2018 po raz kolejny zostały ujęte zadania wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego - łącznie na kwotę ok. 1.900.000 zł.
8. Gmina Pszczyna będzie partycypowała finansowo również w budowie mieszkań przez PTBS w Pszczynie w ramach Rządowego Programu Wspierania Budownictwa Społecznego (inwestycja zaplanowana na lata 2018-2020 w sumie wybudowanych zostanie195 mieszkań pod wynajem, czego gmina Pszczyna będzie dysponować 51 lokalami mieszkalnymi. Z informacji uzyskanych przez prezesa wiemy, iż wniosek został pozytywnie zaopiniowany.
Przy projektowaniu budżetu na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 bardzo duży wpływ miało zadłużenie gminy. W roku 2017 nareszcie po końcowym rozliczeniu projektu Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie i spłacie na ten cel zaciągniętej pożyczki po 7 latach do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, osiągnęliśmy najmniejsze zadłużenie jakie było od roku 2010 kiedy wynosiło 55.431.281 zł a na koniec roku 2017 wyniosło 16.088.591 zł, przy stale rosnących wydatkach inwestycyjnych (jak już wspomniałem ok. 42 mln kwota inwestycji w roku 2018). Prowadzona polityka finansowa w gminie pozwoliła nam przygotować się do realizacji zadań przewidzianych w perspektywie unijnej na lata 2014-2020 i maksymalnego wykorzystania środków zewnętrznych przez kolejne 3 lata.- scharakteryzował burmistrz Dariusz Skrobol.
powrót

Aktualny numer

Numer 17 (28 listopada 2018r.)

Reklama