Z POWIATOWEGO RAPORTU

5 lipca 2020
Do najczęstszych przyczyn zgonów mieszkańców powiatu pszczyńskiego w 2019 roku aż 49% nastąpiło z powodu chorób układu krążenia, 26,2% osób zmarło z powodu nowotworów, natomiast 4,4% z powodu chorób układu oddechowego - czytamy w przygotowany przez Powiat Pszczyński - Raporcie. O STANIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

O STANIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGOZA ROK 2019

. Analiza struktury ludności powiatu pszczyńskiego ze względu na wiek ekonomiczny wskazuje na pozytywne tendencje - odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym przewyższa wartość odsetka ludności w wieku poprodukcyjnym. Według ekonomicznych grup wiekowych w roku 2018 - poprzedzającym rok sprawozdawczy, ukazuje przewagę ludności w wieku produkcyjnym, która stanowiła 62,7% ludności ogółem. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. w wieku 14 lat i mniej, stanowiła 20,6% ludności zamieszkującej obszar powiatu, natomiast ludność w wieku poprodukcyjnym kształtowała się na poziomie 16,7% ludności ogółem.

Z Raportu dowiadujemy się, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego, ogółem dochody gmin w powiecie pszczyńskim wyniosły 530 400 947,14 zł. Dochody ogółem gmin na jednego mieszkańca powiatu wyniosły 4 784,42 zł. W 2019 r. nastąpił duży przyrost podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych w rejestrze REGON - odnotowano 875 nowych podmiotów gospodarczych, z czego 256 w branży przemysłowej i budowlanej, pięć - działających w sektorze rolniczym, natomiast 614 prowadzących pozostałą działalność. Głównie były to przedsiębiorstwa działające w sektorze prywatnym, należące do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (735). W 2018 r. w powiecie pszczyńskim działało 12 106 podmiotów gospodarczych, z czego 11 736 w sektorze prywatnym (m.in. 9 164 prowadzonych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 996 spółek handlowych, 23 spółdzielnie) oraz 263 w sektorze publicznym. W 2018 roku w strukturze przedsiębiorstw według klas wielkości zdecydowaną większość, bo aż 11 524 przedsiębiorstw stanowiły podmioty mikro o liczbie pracujących do dziewięciu osób. 499 podmiotów zatrudniało pomiędzy 10 a 49 pracowników, 78 - od 50 do 249 pracowników, natomiast pięć od 250 do 999 pracowników. Przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie powiatu pszczyńskiego działają głównie w branżach: budowlanej, handlowej czy przetwórstwa przemysłowego.

Na dzień 1 stycznia 2019 roku w powiecie pszczyńskim zarejestrowanych było ogółem 99 218 pojazdów. W ciągu 2019 roku na drogach powiatu pszczyńskiego przybyło 3 162 pojazdów i ich stan na 31 grudnia 2019 roku wynosił 102 380. W roku 2019 w powiecie pszczyńskim wydanych zostało 17 124 dowodów rejestracji pojazdów i 6 695 kart pojazdu, wyrejestrowano 1 759 pojazdów oraz przyjęto 4 797 zawiadomienia o zbyciu pojazdów. Wśród zarejestrowanych i aktywnych pojazdów w 2019 r. największą grupę, stanowiły samochody osobowe (70%), których na dzień 31 grudnia ubiegłego roku było w powiecie 59 910 (z czego w gminie Goczałkowice Zdrój - 3 427, w gminie Kobiór - 2 459, w gminie Miedźna - 8 846, w gminie Pawłowice - 10 045, w gminie Suszec - 6 933 oraz w gminie Pszczyna - 28 200, w tym: 17 877 w sołectwach gminy Pszczyna i 10 323 w mieście Pszczyna). Spośród rejestrowanych w ubiegłym roku samochodów osobowych, 1 830 (16%) było pojazdów nowych, 6 119 (54%) pojazdów używanych, zakupionych w kraju i 3 310 (30%) pojazdów używanych, importowanych indywidualnie.

W 2019 roku wydano 3 247 praw jazdy w tym 113 międzynarodowych. Dla 220 kierowców zostały wydane decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. W 47 przypadkach zostały wydane decyzje o przywróceniu uprawnień. Statystyka wskazuje, że w 2019 roku 206 kierowcom zatrzymano prawa jazdy, zwrócono 64 praw jazdy po zatrzymaniu. Równocześnie wydano 130 decyzji o skierowaniu kierowców na badania lekarskie, 129 decyzji kierujących na badania psychologiczne oraz dziewięć skierowań na egzamin kontrolny.

Szkoleniem kierowców zajmowało się w 2019 r. osiem ośrodków szkolenia. Z terenu powiatu pszczyńskiego 47 osób posiadało uprawnienia instruktorów. Zgodnie z przepisami we wszystkich ośrodkach szkolenia kierowców przeprowadzono kontrole. Ponadto przeprowadzono kontrolę infrastruktury dwóch ośrodków wpisanych do rejestru w innych urzędach. W związku z działalnością ośrodków szkolenia kierowców prowadzono 81 spraw dotyczących zgłoszenia 506 kursów oraz 66 spraw dotyczących instruktorów (np.: zgłoszenie warsztatów, wpis instruktora, wykładowcy itp.). Kandydaci na kierowców, aby rozpocząć szkolenie muszą uzyskać profil kandydata na kierowcę. Podobnie o profil kandydata na kierowcę muszą występować do starosty osoby, które podlegają egzaminowi w przypadku cofnięcia uprawnień na okres przekraczający rok lub które przekroczyły 24 punkty karne za naruszenie przepisów ruchu drogowego. W związku z powyższym w Starostwie Powiatowym w Pszczynie wydano w 2019 roku 2 544 profile kandydatów na kierowców.

W powiecie pszczyńskim w 2019 r. działało 11 stacji kontroli pojazdów, w których zatrudnionych było 36 diagnostów. Starosta pszczyński w 2019 r. nadał dwa uprawnienia diagnosty. Zgodnie z przepisami przeprowadzono kontrole we wszystkich stacjach kontroli pojazdów.

W 2019 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność transportową i mający siedzibę firmy na terenie powiatu pszczyńskiego posiadali 158 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, uprawniających do przewozu rzeczy, 36 licencji uprawniających do przewozu osób i 34 licencje w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Natomiast wśród pozostałych przedsiębiorców, wykonujących transport drogowy, 206. posiadało zaświadczenia uprawniające do przewozu rzeczy na potrzeby własne i trzech zaświadczenia uprawniające do przewozu osób na potrzeby własne. Dla przedsiębiorców tych transport jest działalnością pomocniczą.

Zgodnie z przepisami starosta jako organ prowadzący w/w rejestr przedsiębiorców zobowiązany jest co najmniej raz na pięć lat przeprowadzić kontrolę przedsiębiorców. W roku 2019 przeprowadzono 57 kontroli przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, osiem kontroli przedsiębiorców posiadających zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, dwie kontrole przedsiębiorców posiadających zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i cztery kontrole przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Powiat pszczyński będący organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu, po podjęciu przez właściciela dworca pszczyńskiego PKS decyzji o likwidacji dworca autobusowego w 2012 roku, dostrzegł potrzebę działania na rzecz poprawy warunków podróżowania mieszkańców powiatu oraz integracji różnych przewoźników i konieczność przesiadania się pasażerów z komunikacji lokalnej na regionalną jak również możliwość przesiadania się z autobusu, roweru, samochodu czy pociągu. Mając na względzie potrzebę zwiększenia mobilności i warunków podróżowania mieszkańców powiatu, zdecydowano o konieczności budowy węzła przesiadkowego w Pszczynie usytuowanego naprzeciw dworca kolejowego przy ul. Sokoła. Pomysł budowy centrum przesiadkowego pojawił się w 2013 roku, a pierwszy projekt.

A jak wyglądają drogi powiatowe po których przychodzi nam się poruszać? Raport odnotowuje, że Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie utrzymuje 214,732 km dróg powiatowych oraz 18 obiektów mostowych: Drogi w stanie bardzo dobrym stanowią 67,849 km (31,60%), dobrym - 49,648 km (23,12%), ostrzegawczym - 44,324 km (20,64%), złym -30,814 km (14,35%), bardzo złym - 6,333 km (2,95%). Dróg gruntowych jest 16,16 km (7,53%), Mostów spełniających stan bardzo dobrym zakwalifikowano - 5, w stanie dobrym - 4, dostatecznym - 4, w stanie złym - 5.

W 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Pszczynie za pośrednictwem systemu elektronicznego obiegu dokumentów wpłynęło 40 804 papierowych dokumentów, dodatkowo za pośrednictwem ePUAP - 1 936 dokumentów, zaś za pośrednictwem SEKAP - 71 dokumentów. Korespondencji wychodzącej odnotowano 27 518, za pośrednictwem ePUAP - 4 573 dokumentów, natomiast za pośrednictwem SEKAP - 25. Jak wyliczono w 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Pszczynie:

• przeciętny czas oczekiwania na rejestrację czasową pojazdu i wydanie decyzji wyniósł jeden dzień,

• przeciętny czas na rejestrację stałą i wydanie dowodu rejestracyjnego oraz decyzji o rejestracji wyniósł do 14 dni (w zależności od wyprodukowania dowodu rejestracyjnego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych),

• profil kandydata na kierowcę można było otrzymać w dniu złożenia wniosku,

• na odbiór prawa jazdy kierowcy czekali maksymalnie do siedmiu dni od złożenia egzaminu i uiszczenia opłaty za prawo jazdy,

• obsługa geodety zajmowała w zależności od czynności od jednego do 14 dni,

• obsługa klienta w wydziale geodezji - jeden dzień,

• przeciętny czas przygotowania dokumentów dla wniosku dotyczącego nieruchomości, przychodzącego pocztą - do czterech dni,

• przeciętny czas oczekiwania na wydanie decyzji dotyczącej nieruchomości wyniósł trzy dni,

• przeciętny czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę wyniósł 35 dni.

Podsumowując te i inne dane w Raporcie odkreślono, że rok 2019 przejdzie do historii przede wszystkim jako czas zakończenia największej w historii powiatu pszczyńskiego inwestycji - budowy Powiatowego Centrum Przesiadkowego. Był to też pierwszy pełny rok działalności Szpitala Powiatowego w Pszczynie zarządzanego przez powiatową spółkę Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Woli. W trakcie tych 12 miesięcy dzięki aktywności Zarządu Powiatu Pszczyńskiego, dyrekcji szpitala oraz zarządu spółki, działalność szpitala została rozwinięta. Placówka pozyskała kontrakty NFZ na prowadzenie poradni chirurgicznej i ortopedycznej, badań endoskopowych, tomografii komputerowej, fizjoterapii, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, a także dofinansowanie unijne na utworzenie Pszczyńskiego Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i starszych. Pomoc medyczną uzyskało ponad 24 tysiące osób.

Rok 2019 był również ważny ze względu na zmiany w systemie oświaty. W wyniku reformy likwidującej gimnazja, szkoły prowadzone przez powiat przekształciły się w czteroletnie licea i pięcioletnie technika. We wrześniu 2019 roku do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych przyjętych zostało 654 absolwentów gimnazjów oraz 672 absolwentów szkół podstawowych.

W podsumowaniu zaprezentowanych powyżej i innych jeszcze danych w Raporcie podkreślono,, że w 2019 roku został obrany dobry kierunek dla rozwoju powiatu. Zakładane jest kontynuowanie tego kierunku pracy w kolejnych latach.
powrót

Aktualny numer

Numer 10 (7 października 2020r.)

Reklama