Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Rozmaitości

3 listopada 2020
III etap Gmina Pszczyna postanowiła zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 2.509.200 zł na realizacją zadania pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pszczyna - etap III. Zadanie ma być realizowane w latach 2020 - 2021. Przewidywane wydatki w budżecie gminy wynosić będą 2.692.200 zł, w tym środki własne - 183.000 zł; WFOŚiGW - 2.509.200 zł. Środki przeznaczone zostaną na wymianę 273 źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na nowe źródła w postaci w postaci: kotłów opalanych biomasą o wysokich sprawnościach 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN - EN 303 - 5:2012 oraz spełniające wymogi ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185,- kotłów opalanych paliwem gazowym, ogrzewania zasilanego energią elektryczną, pompy ciepła. Zastosowanie rozwiązań technicznych nastąpi w 66 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, tj: docieplenie ścian zewnętrznych w 10 obiektach, docieplenie dachów/stropodachów/stropów w 20 obiektach, wymiana okien lub drzwi zewnętrznych w 36 obiektach, nie mających wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami Realizacja Programu została podzielona na dwie transze, pierwsza zostanie zakończona i rozliczona do końca roku 2020, a druga do czerwca 2021 roku, ostatnia transza stanowiąca 10% rozliczona będzie po zakończeniu projektu.

Zainstalowano kotły gazowe
Na zakończeniu są prace związane z przebudową pomieszczeń piwnicznych na kotłownię i szatnię dla strażaków OSP Studzienice. Zainstalowano już nowoczesne kotły gazowe. Przebudowana została także częściowo instalacja CO. Zadanie realizowane jest w ramach ubiegłorocznego Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Jego wartość wyniesie 90 513 zł.
Konkurs Plastyczny
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zorganizował Konkurs Plastyczny z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji pt. "TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA" Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych z województwa śląskiego, w następujących kategoriach wiekowych: A - 6-7 lat, B - 8-9 lat, C - 10-11 lat, D¬ - 12-13 lat, E - 14- 15 lat. Prace należy nadsyłać do 13 listopada 2020 roku do godz. 15.00. Szczegóły na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl.
Wydłużony termin
WFOŚiGW w Katowicach poinformował, że z uwagi na terminy rozpatrywania wniosków oraz specyfikę inwestycji realizowanych w ramach Programu priorytetowego pn. „Moja woda” na lata 2020-2024 maksymalny termin realizacji zadania został wydłużony do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku w wersji papierowej. Wprowadzona zmiana obejmuje wszystkich beneficjentów Programu, którym udzielone zostało dofinansowanie oraz wnioskodawców, którzy nie uzyskali jeszcze dofinansowania. W przypadku braku potrzeby wydłużenia terminu realizacji zadania, termin ten pozostaje bez zmian.
powrót

Aktualny numer

Numer 8 (8 lipca 2021r.)

Reklama