Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Nowa Energia. Suszec

6 sierpnia 2021
W gminie Suszec powstała koncepcja rewitalizacji terenów pokopalnianych. Zakłada ona funkcjonalny rozwój i transformację każdego ze zdefiniowanych obszarów wpływu działalności kopalni. Kluczowe rozwiązania i czynniki koncepcji dla poszczególnych obszarów to: hałda „Ekstremum”, farma fotowoltaiczna „Ogniwo”, park przemysłowy „Impet”, park usługowo-przemysłowy „Profit”, osiedle „Solar”. W swoich rozwiązaniach Nowa Energia. Suszec. proponuje dodatkowo m.in. realizację: drugiego wiaduktu kolejowego - alternatywnego dla istniejącego, dwóch Miejsc Obsługi Parkujących Samochodów, nowej infrastruktury technicznej i układów drogowych, modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków

Zmiany są konsekwencją decyzji o zakończeniu eksploatacji górniczej, a w następstwie rozpoczęcie procesu likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński”. Rozpoczął się nowy rozdział, który oznacza dla mieszkańców niepewność. Coś ważnego w ich poukładanym − w szczególności zawodowym życiu − miało się skończyć. Symbol kopalni, matki żywicielki, odbierany jako ostoi życia dla wielu rodzin, legł w gruzach. Bo przecież kopalnia miała trwać i nic się miało nie zmienić. Dla wielu miała ona być jedyną przystanią zawodową, wypracowaniem trwałej emerytury, pokierowaniem w jej stronę swoich dzieci oraz opowiadaniem wnukom o ciężkiej i trudnej pracy górnika, dającej jednak osobistą satysfakcję. I w tym nowym otoczeniu - jakie będzie „jutro” Gminy Suszec?

Owe „jutro” − już bez węgla, postanowiły nakreślić w Koncepcji dla Gminy Suszec cztery podmioty, działające w oparciu o wspólne porozumienie. Są to: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. − ostatni z właścicieli kopalni, który prowadził eksploatację wydobycia węgla, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. − obecny właściciel likwidowanego zakładu, Gmina Suszec − na terenie której administracyjnie znajduje się likwidowana kopalnia oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., spółka, która wielokrotnie od niemal 25 lat skutecznie włącza się w proces transformacji województwa śląskiego. JSW S.A. wytypowała jako swojego rzeczywistego następcę do prac zespołu − Jastrzębską Spółkę Węglową Innowacje S.A., swoją spółkę zależną, która uczestniczyła w pracach i w dokumentach Porozumienia.

Dla przyjętych założeń restrukturyzacji i transformacji przedstawionych w opracowaniu dobór pierwszych partnerów przedsięwzięcia był przedmiotem kluczowym. Ideą jest łagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych szeroko zakrojonej oraz koniecznej do przeprowadzenia transformacji, będącej efektem wejścia nowych technologii, które rewolucjonizują podejście do branży energetycznej. Koncepcja nakreśla wstępną wizję zagospodarowania obszarów zlokalizowanych na terenie likwidowanej kopalni, które to tereny muszą przejść proces rewitalizacji i transformacji w nadchodzących latach. Wszelkie propozycje programowe są koncepcjami otwartymi, chłonnymi na ich ubogacenie. Punktem wyjścia przy dokonanych założeniach, co do przyszłych rozwiązań, będzie jakość gruntów, z ewentualnie pozostawionymi budynkami, jako obiektami kubaturowymi oraz koniecznych do funkcjonowania obecnego budowli, z alternatywami ich modyfikacji. Przygotowana Koncepcja, w bazowym założeniu, ma angażować nie tylko firmy i podmioty prawne, ale także pojedynczego mieszkańca gminy do współpracy przy tworzeniu nowego charakteru gminy, dając szansę przekwalifikowania siebie, a co za tym idzie zmiany zawodu na inny. Proces ten będzie długi i musi być prowadzony tak, by obawy mieszkańców były możliwie najmniej negatywnym czynnikiem przy podejmowaniu nowych, zbiorowych decyzji w Gminie Suszec. Rozpoczęcie realizacji koncepcji uzależnione jest od wielu czynników, tak finansowych, jak i organizacyjnych oraz prawnych. Horyzont czasowy przedsięwzięcia określa się na ok 10 -15 lat, tempo wdrożenia oraz realizacji uzależnione jest zarówno od momentu samego rozpoczęcia, jak i skali dalszych podejmowanych działań. Wskazane kierunki pozwalają realizować koncepcję wielotorowo, z różnymi rozwiązaniami dla konkretnych obszarów, z wyodrębnianiem różnych, niezależnie finansowanych podprojektów, ale przy zachowaniu spójności całości.

Teren, na którym mają się toczyć zmiany, został podzielony na kilka obszarów. Każdy z tych obszarów ma być atrakcyjny i pożyteczny dla mieszkańców i przyjazny środowisku naturalnemu. Koncepcja zmiany hałdy w Hałdę Ekstremum, obejmuje m.in. stworzenie strefy rekreacyjno-sportowej oraz możliwość zagospodarowania hałdy w kierunku elektrowni wykorzystującej odnawialne źródła energii. Przy Cieku Branickim mogłaby zaś powstać farma fotowoltaiczna. W koncepcji znalazły się również dwa parki - park przemysłowy oraz park usługowo-przemysłowy (zakładający powstanie nieuciążliwych zakładów produkcyjnych i usługowych). Zaplanowano także, że w okolicy ul. Woszczyckiej mogłoby powstać osiedle w zabudowie jedno- i wielorodzinnej. Monika Panfil
powrót

Aktualny numer

Numer 12 (3 listopada 2021r.)

Reklama