Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Program Priorytetowy „Agroenergia”.

5 października 2021
Nabór wniosków Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił od 01.10.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych do roku 2027, wpisujących się w Program Priorytetowy „Agroenergia”. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach, określone są w treści Programu

Priorytetowego „Agroenergia” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie www.wfosigw.katowice.pl/portal-beneficjenta (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.
2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny w zakładce „AGROENERGIA” (FORMULARZ WNIOSKU). Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ - PDF”- dostępnej na portalu beneficjenta.
4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:
Adres: ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.katowice.pl
powrót

Aktualny numer

Numer 11 (5 października 2021r.)

Reklama