Ile zapłacimy ?

1 grudnia 2021
25 listopada Rada Miejska w Pszczynie podjęła uchwałę określającą wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia na rok 2022. Na terenie gminy Pszczyna stawki podatku od nieruchomości wyniosą:

- od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,89 zł;
- od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 25,74 zł;
- od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 12,04 zł;
- od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,25 zł;
- od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,25 zł;
- od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych lub ich części - 8,68 zł;
- od budowli - od ich wartości - 2 %;
- od gruntów:
a) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,03 zł,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 5,17 zł,
c) od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych:
- zajętych pod pasy drogowe, innych niż wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą - 0,32 zł,
- innych niż wymienione w § 1 pkt 8 lit. c tiret pierwsze, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,54zł,
d) od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 oraz z 2019 r., poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,40 zł.
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej
powrót

Aktualny numer

Numer 8 (13 maja 2022r.)

Reklama