Budżet 2022

14 stycznia 2022
Prawie 60 mln zł przeznaczy gmina Pszczyna na inwestycje realizowane w 2022 roku. Radni przegłosowali uchwałę budżetową, która określa najważniejsze tegoroczne zadania.

Dochody budżetu gminy na rok 2022 wyniosą 289.185.010 zł. Wydatki wyniosą natomiast 315.975.234,67 zł. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zabezpieczona zostanie kwota 56.974.968,95 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 26.790.224,67 zł, który zostanie sfinansowany: przychodami pochodzącymi z wolnych środków, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, a także środkami z planowanego do zaciągnięcia kredytu.
- Chciałem po raz kolejny bardzo podziękować za zaufanie, którym Państwo obdarzyliście mnie i mój zespół. To dla nas bardzo duże wyzwanie w tym wyjątkowym roku, jakim jest kolejny rok covidowy. Dziękuję Panu Skarbnikowi i zespołowi, który przygotował budżet. Dziękuję Państwu za to, że przyjęliście budżet w takiej propozycji, w jakiej udało nam się go przygotować. Obiecuję, że w trakcie roku budżetowego, jak to zresztą zawsze bywa, będziemy na bieżąco reagować na wskazywane potrzeby i zadania - zwrócił się do radnych Rady Miejskiej burmistrz Dariusz Skrobol, który podziękował za przyjęcie tegorocznej uchwały budżetowej.
Załącznik zadań inwestycyjnych na rok 2022


Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 350 000,00
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 350 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147 610,00
Ogród społeczny w Wiśle Małej 147 610,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 202 390,00
Ogród społeczny w Wiśle Małej 202 390,00
600 Transport i łączność 12 232 981,42
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 74 250,00
6630 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 74 250,00
Współfinansowanie zadań z WZD - projekt i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 939 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wisła Wielka - Strumień 74 250,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 418 671,16
6620 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 418 671,16
Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce 643 765,87
Wspołfinansowanie zadań z PZD - przebudowa drogi powiatowej nr 4123S ul. Dworcowej w Piasku 250 000,00
Współfinansowanie zadań z PZD - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4121S ul. Żorska i ul. Staromiejska wraz z przebudową skrzyżowania ul.Żorskiej, ul. B.Chłopskich i ul.Staromiejskiej w Pszczynie (ZO Stara Wieś) 37 670,00
Współfinansowanie zadań z PZD - Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach 250 000,00
Współfinansowanie zadań z PZD - przebudowa dróg powiatowych 4149S ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach 237 235,29
60016 Drogi publiczne gminne 3 005 870,77
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 005 870,77
Budowa chodnika wdłuż ul. 11 listopada w Ćwiklicach 18 300,00
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Pszczynie 365 000,00
Doposażenie placu zabaw oraz poprawa komunikacji i bezpieczeństwa (PBO) 33 000,00
Projekt budowy chodnika wdłuż ul. 11 Listopada w Ćwiklicach - etap II 70 000,00
Projekt i budowa chodnika przy ul. Słowackiego w Pszczynie etap II ( PBO ) 94 086,38
Projekt i przebudowa ul.Strzelców Podhalańskich w Ćwiklicach 170 000,00
Projekt i rozbudowa ul.Krętej w Rudołtowicach 320 000,00
Przebudowa ul.Cichego w Pszczynie 450 000,00
Rozbudowa ul. Czajkowskiego w Pszczynie 520 000,00
Rozbudowa ul. Pionierów w Pszczynie 300 000,00
Rozbudowa ul. Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach 665 484,39
60019 Płatne parkowanie 145 812,14
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 812,14
Wykonanie podbudowy na parkingu przy gminnym cmentarzu komunalnym - etap I (PBO) 70 812,14
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000,00
Zakup parkomatów 75 000,00
60095 Pozostała działalność 7 588 377,35

Strona 1 z 4
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 403 282,86
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego- trasy rowerowe 5 403 282,86
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 185 094,49
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego- trasy rowerowe 2 185 094,49
700 Gospodarka mieszkaniowa 4 786 719,02
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 699 719,02
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 699 719,02
Dostosowanie poprzez budowę windy w budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miejskiego w Pszczynie do osób z niepełnosprawnościami. 699 719,02
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 146 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 104 000,00
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Studzionce 104 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 42 000,00
Nabycie gruntu w Łące 2 000,00
Nabycie gruntu w Wiśle Wielkiej 40 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 3 941 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 696 000,00
Budowa budynku socjalnego oraz budowa budynku z pomieszczeniami tymczasowymi przy ul.Dobrawy 1 670 000,00
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul.Jedności 7 w Studzionce 26 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 580 000,00
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna 1 580 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 665 000,00
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna 665 000,00
750 Administracja publiczna 120 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00
Zakupy inwestycyjne sprzętu informatycznego 120 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 451 475,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 350 000,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 350 000,00
Współfinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Pszczynie 350 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 101 475,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 101 475,00
Wsparamy straż i szkołę w Ćwiklicach (PBO) 101 475,00
801 Oświata i wychowanie 7 202 915,00
80101 Szkoły podstawowe 3 579 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 579 000,00
Relaks i bezpieczeństwo w ZSP Jankowice (PBO) 49 000,00
Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie 3 000 000,00
Termomodernizacja ZSP Jankowice 500 000,00
Zakup i montaż monitoringu w ZSP Piasek 30 000,00
80104 Przedszkola 3 623 915,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 623 915,00
Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie 1 000 000,00

Strona 2 z 4
Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach 2 000 000,00
Modernizacja otoczenia PP nr1 w Pszczynie ( PBO ) 95 000,00
Nowoczesne przedszkole - zadowoleni rodzice Przedszkole nr 4 w Pszczynie ( PBO ) 28 915,00
Przebudowa budynku w Wiśle Wielkiej przy ul.Cieszyńskiej na przedszkole 500 000,00
851 Ochrona zdrowia 426 950,70
85195 Pozostała działalność 426 950,70
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 176 950,70
Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego 95 000,00
Nowoczesność,bezpieczeństwo,ekologia - Innowacyjne rozwiązania w PORT w Pszczynie (PBO) 81 950,70
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 250 000,00
Dofinansowanie budowy Domu Ojca Pio w Pszczynie - PBO 125 000,00
Wykonanie ogrodu Domu Ojca Pio - ( PBO ) 125 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 909 333,81
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 127 331,81
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 127 331,81
Budowa tężni solankowej w Pszczynie przy ul. Skłodowskiej-Curie oraz zagospodarowanie terenu zielonego (PBO) 127 331,81
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10 211 570,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 655 385,00
Program STOP SMOG w gminie Pszczyna - realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów 5 655 385,00
6237 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 556 185,00
Program STOP SMOG w gminie Pszczyna - realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 556 185,00
Słoneczna Gmina Pszczyna etap I - poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii 3 000 000,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 250 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00
Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewiatalizacją Parku Zwierzyniec 70 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 000,00
Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewiatalizacją Parku Zwierzyniec 180 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 951 432,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 951 432,00
Budowa oświetlenia przy ul. Katowickiej w Piasku (RS Piasek) 8 000,00
Nowoczesne oświetlenie Oś. Podstarzyniec - etap I (PBO) 64 732,00
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Pszczyna - modernizacja oświetlenia w oparciu o technologie LED 1 600 000,00
Projekt oświetlenia ul. Ogrodowej i ul. Powst. Śląskich w Czarkowie (RS Czarków) 8 700,00
Razem dla mieszkańców Wisły Małej (PBO) 20 000,00
Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna 250 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 50 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00
Zakup melexa na potrzeby MZZ 50 000,00

Strona 3 z 4
90095 Pozostała działalność 319 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 319 000,00
Budowa toalety samoobsługowej w Pszczynie przy ul. Chrobrego 319 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 300 000,00
92114 Pozostałe instytucje kultury 17 300 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 300 000,00
Budowa sali widowiskowej PCKul z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych 17 300 000,00
926 Kultura fizyczna 1 194 594,00
92601 Obiekty sportowe 954 594,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 892 594,00
Budowa boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Pszczynie 450 000,00
Budowa siłowni plenerowej wraz z rozbudową placu zabaw w Wiśle Wielkiej ( PBO ) 63 316,00
Modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej 200 000,00
Modernizacja nawierzchni boiska na terenie obiektu sportowego Orlik w Piasku ( PBO ) 129 278,00
Zielona i aktywna Kolonia Jasna - zieleń, plac zabaw i ogród sensoryczny ( PBO ) 50 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 62 000,00
Razem dla mieszkańców Wisły Małej - zakupy dla LKS ( PBO ) 20 000,00
Zakup dmuchańców na OSW Łąka 30 000,00
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku LKS Rudołtowice Ćwiklice ( PBO ) 12 000,00
92604 Instytucje kultury fizycznej 50 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00
Zakup melexa na potrzeby MORiS 50 000,00
92695 Pozostała działalność 190 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 000,00
Budowa oświetlenia boiska, LKS Studzienice oraz zakup urządzeń na plac zabaw (PBO) 90 000,00
Doposażenie parku aktywności przy ul. Bramkowej 5 100 000,00

Razem 56 974 968,95
powrót

Aktualny numer

Numer 8 (13 maja 2022r.)

Reklama