Nowoczesne przejścia dla pieszych

11 marca 2022
Zdjęcie: W Pszczynie podczas spotkaniu z dziennikarzami, marszałek województwa Jakub Chełstowski przedstawił szczegóły dotyczące realizacji programu 28 lutego w rejonie przejścia dla pieszych przy Zagrodzie Żubrów w Pszczynie odbyła się konferencja prasowa nt. Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego. Zaprezentowane zostały szczegóły dotyczące realizacji programu takie jak: kwota, terminy składania wniosków, zakres możliwości pozyskania wsparcia. Program będzie realizowany i finansowany przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie

W praktyce program przełoży się na budowę nowoczesnych przejść dla pieszych, ich oświetlenia oraz zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego planują przeznaczyć na dofinansowanie tych zadań kwotę 3 mln zł. Wysokość dofinansowania wynosi 50 procent kosztów inwestycji. Preferowane działania objęte dofinansowaniem to m.in. zawężenie pasów ruchu (wykonanie przejścia dla pieszych z zawężeniem jezdni), wykonanie przejść dla pieszych zawierających dodatkowe rozwiązania wspomagające i ułatwiające przekraczanie drogi: wyniesionych (również w ramach wyniesionych skrzyżowań), z wyspami azylu lub z wysuniętymi platformami. Dofinansowaniem zostanie objęte także fakultatywne progi zwalniające, oświetlenie, ścieżki rowerowe, czy nawet tzw. dojścia do przejść dla pieszych.. - Jesteśmy jedną z tych gmin, gdzie problem dotyczący statystyk wypadków na przejściach dla pieszych jest palący. W każdym mieście, każdej gminie są miejsca newralgiczne, gdzie szczególnie dochodzi do takich zdarzeń. W Pszczynie są to ulice Bielska i Żorska. Wsparcie finansowe pomoże te problemy rozwiązać - mówi Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny.
Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić kilka wymogów formalnych. W składanym wniosku należy uwzględnić ilość zdarzeń - wypadków i kolizji - do jakich doszło na przejściu, które ma zostać zmodernizowane lub w jego obrębie. Należy dołączyć także czytelną mapę lokalizacji, statystykę natężenia ruchu na wyznaczonym odcinku drogi oraz dokumentację projektową zaplanowanej inwestycji z zaznaczonymi instytucjami, ośrodkami gdzie obserwuje się dużą liczbę dzieci i seniorów. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie nie spełnia wymogów formalnych lub zawiera oczywiste pomyłki, komisja wezwie wnioskodawcę w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, do jego uzupełnienia lub poprawienia. Koszty, które nie będą uwzględniane to m.in. nabycie nieruchomości pod pasy drogowe, samodzielne wykonanie ścieżek rowerowych, roboty w ramach utrzymania dróg, nadzory branżowe, nadzór autorski, dokumentacja projektowa, parkingi, pętle autobusowe i ogrodzenia posesji.
Na realizację Programu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie przeznaczą łącznie 3.000.000,00 zł.. Wysokość dofinansowania: do 50% kwalifikowanych kosztów realizacji zadania, nie więcej niż 50.000 zł. Działania objęte dofinansowaniem:
- zawężenie pasów ruchu (wykonanie przejścia dla pieszych z zawężeniem jezdni),
- wykonanie przejść dla pieszych zawierających dodatkowe rozwiązania wspomagające i ułatwiające przekraczanie drogi: wyniesionych (również w ramach wyniesionych skrzyżowań), z wyspami azylu lub z wysuniętymi platformami,
- przed przejściami dla pieszych zaliczonymi do przejść o podwyższonym standardzie - fakultatywne zastosowanie progów zwalniających (listwowych lub wyspowych);
- w przypadku braku lub niewłaściwych parametrów - budowa/rozbudowa/przebudowa chodników (dróg dla pieszych) lub ścieżek pieszo-rowerowych (dróg dla pieszych i rowerów) stanowiących dojścia do przejścia dla pieszych (nie dotyczy ścieżek rowerowych (dróg dla rowerów)), na długościach nie większych, niż obszar oddziaływania przejścia;
- budowa / rozbudowa / przebudowa przejść dla pieszych z wyspą azylu na jezdniach przeznaczonych do ruchu w obu kierunkach o więcej niż dwóch pasach ruchu (na jezdniach dwupasowych fakultatywnie);
- zapewnienie warunków widoczności pieszego przez kierowcę i pojazdu przez pieszego (np. usunięcie obiektów i zieleni ograniczających widoczność, korektę łuków, likwidację lub przeniesienie stanowisk postojowych albo zmiana lokalizacji przejścia itp.);
- poprawa lub prawidłowe ukształtowanie wysokościowe nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych, przejścia dla pieszych i wysp azylu, w tym zaprojektowanie ramp krawężnikowych;
- zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku;
- na lub przed przejściami dla pieszych zaliczonymi do przejść o podwyższonym standardzie,
- nawierzchni jezdni lub torowiska tramwajowego w kolorze czerwonym, - nawierzchni jezdni o zwiększonej szorstkości, na długości równej odległości widoczności na zatrzymanie, lecz nie mniejszej niż 20,00 m,
- pasów wibracyjno-akustycznych barwy innej niż biała lub żółta, z uwzględnieniem ochrony terenów przyległych do pasa drogowego przed niekorzystnym oddziaływaniem hałasu;
- na przejściach dla pieszych zaliczonych do przejść o podwyższonym standardzie - fakultatywne zaprojektowanie balustrad i ogrodzeń;
- montaż nowoczesnego oświetlenia lub modernizacja obecnego oświetlenia przejścia dla pieszych
Wnioski o dofinansowanie zadań w 2022 roku samorządy mogą składać zgodnie z Regulaminem w formie papierowej do 30 kwietnia.
powrót

Aktualny numer

Numer 12 (19 października 2022r.)

Reklama