Nowa nazwa Szpitala w Pszcz\ynie

11 marca 2022
Szpi­tal w Pszczynie to od kilku tygodni Szpi­tal Joan­ni­tas w Pszczynie. Nowa nazwa naw­iązuje do dziedz­ictwa his­to­rycznego Pszczyny i placówki medy­cznej zakonu Joan­nitów, która ist­ni­ała na ziemi­ach pszczyńs­kich jeszcze w XIX wieku. To nie tylko sym­bol­iczna i for­malna zmi­ana, a przede wszys­tkim szereg real­nych dzi­ałań na rzecz pac­jen­tów, liczne inwest­y­cje i pro­jekty naukowe. Co istotne, spółka prowadząca Szpi­tal Joan­ni­tas stała się teraz samorzą­dową, a do grona wspól­ników dołączyła Gmina Pszczyna, co jest wyrazem odpowiedzial­ności za zdrowie i bez­pieczeństwo mieszkańców. Zachodząca przemi­ana znacząco podniesie jakość świad­c­zonej opieki medy­cznej oraz obsługi pacjenta.Nazwa - Szpi­tal Joan­ni­tas w Pszczynie - to zmi­ana planowana od dłuższego czasu i będąca następst­wem for­mal­ności, które nastąpiły w lutym 2022 r. Zastąpi ona doty­chcza­sowe brzmie­nie: Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie.

Nowa nazwa odnosi się do his­torii, a dokład­nie pszczyńskiego Szpi­tala Joan­nitów, który funkcjonował na ziemi­ach pszczyńs­kich od 1867 roku. Placówka, wów­czas bardzo nowoczesna, cieszyła się dużym uznaniem wśród mieszkańców i prowadzona była przez Zakon Joan­nitów przez wiele lat, aż do zakończenia II wojny światowej. Po wojnie, szpi­tal zakon­ników został znacjon­al­i­zowany, a w 1982 r. część jego murów zostało zbur­zonych pod fun­da­ment nowej placówki. Dziś, histo­ria zat­acza koło, a szpi­tal odzyskuje swoją dawną nazwę. - W połowie roku 2018, apelu­jąc do władz i poli­tyków o dzi­ała­nia mające ocalić pszczyński szpi­tal, odwoły­wal­iśmy się do ponad 150-​letniej trady­cji funkcjonowania placówki szpi­tal­nej w obec­nym miejscu. Rzeczy­wiś­cie przed 155 laty pow­stał tutaj pier­wszy pszczyński nowożytny szpi­tal założony przez zakon Joan­nitów, a finan­sowany przez księ­cia pszczyńskiego Jana Hen­ryka XI. Szpi­tal dzi­ałał jako Johan­niterkranken­haus przez ponad 70 lat, a do wczes­nych lat 80. wieku XX ist­niał jeszcze pier­wotny budynek szpi­talny zwany przez pszczyn­ian szpi­talem Joan­nitów. Dziś po ponad 40 miesią­cach funkcjonowa­nia nowego szpitala, po hos­pi­tal­iza­cji ponad 20 tysięcy pac­jen­tów, po udzie­le­niu pomocy ponad 60 tysią­com chorym, chcemy powró­cić sym­bol­icznie do dawnych, dobrych trady­cji i w nowej nazwie nowego szpi­tala uwzględ­nić zarówno his­torię jak i przesłanie współczes­ności. Wedle tej zasady pow­stał główny trzon nazwy: JOANNI­TAS, będący fuzją his­to­rycznego słowa JOAN­NICI i łacińskiego wyrazu określa­jącego cel naszej pracy - SAN­I­TAS czyli zdrowie - pod­sumowuje dr Marcin Leśniewski, dyrek­tor Szpi­tala Joan­ni­tas w Pszczynie i dodaje: - Pełna nazwa naszej placówki brzmi następu­jąco: Szpi­tal Joan­ni­tas w Pszczynie samorzą­dowa spółka z o. o. Na szczególną uwagę zasługuje przymiotnik “samorzą­dowa”, gdyż z jed­nej strony pokazuje zaan­gażowanie obu pszczyńs­kich samorządów: powia­towego i miejskiego, z drugiej zaś mobi­lizuje, miejmy nadzieję, inne samorządy ziemi pszczyńskiej do wzię­cia współod­powiedzial­ności za opiekę szpi­talną dla swoich mieszkańców. Pozostała część nazwy określa prawno-​gospodarczy charak­ter szpi­tala jako pub­licznej spółki prawa hand­lowego, należącej w całości do samorządów - mówi dyrek­tor Szpitala.
powrót

Aktualny numer

Numer 12 (19 października 2022r.)

Reklama