Rada Miejska przegłosowała uchwałę

6 lipca 2022
Przed wakacyjną przerwą, 23 czerwca Rada Miejska w Pszczynie przyjęła uchwałę w sprawie nowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie. Nowa opłata, od 1 sierpnia wyniesie 34,80 miesięcznie od osoby w przypadku selektywnego zbierania odpadów. To o 9 złotych więcej niż obecnie. Więcej też zapłacą właściciele nieruchomości, którzy nie segregują śmieci - 70 zł od osoby. Radni podjęli decyzję niejednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Dutkowski, Krystyna Fuławka, Ireneusz Gruszka, Grzegorz Kuczera, Marcelina Leki, Barbara Psik, Piotr Rabaszowski, Monika Rąba, Maciej Stieber, Leszek Szczotka, Maria Szostak, Andrzej Wojdanowicz, przeciw byli: Renata Dyrda, Arkadiusz Gardiasz, Marcela Kanafek-Lewandowska, Henryk Kopiec, Andrzej Mańka, Marek Szklorz, Łukasz Tetla, Marta Wojciechowska-Smolarz, Rafał Wróbel. Jak poinformowano podczas sesji, w czasie trwania konsultacji społecznych wpłynęło 36 uwag mieszkańców. Nie zostały one uwzględnione.

Przed głosowaniem za podwyżką, przewodniczący rady Leszek Szczotka zaproponował złożenie wniosku o przygotowanie projektu uchwały, który będzie dotyczył częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami rodzin wielodzietnych i z niskimi dochodami. Radny Henryk Kopiec zwrócił uwagę, że ulga z tytułu kompostowania odpadów powinna zostać podwyższona o kilka złotych wobec 9-złotowej podwyżki opłaty za śmieci. Burmistrz zaproponował, by kwestię podwyższenia tej ulgi włączyć do projektu uchwały dot. częściowego zwolnienia z opłaty rodzin wielodzietnych i biedniejszych. Uchwały w tych sprawach mają trafić pod głosowanie po wakacjach.
Urząd Miejski uzasadniając wzrost kosztów gospodarowania odpadami zwraca uwagę na obowiązek, który spoczywa na gminie w utrzymaniu ciągłości usługi i zapewnienia mieszkańcom niezawodnego i efektywnego sposobu odbioru odpadów komunalnych, Niezależnie od działań samorządów z roku na rok opłaty za gospodarowanie i wywóz śmieci rosną w całym kraju. Ten problem dotyka również mieszkańców Pszczyny. Jest wiele czynników, które na to wpływają. To między innymi: wzrost stawki za tonę odpadów, rosnące koszty energii i paliwa, ale też - co trzeba sobie powiedzieć wprost - wzrost produkcji odpadów, a tym samym wzrost ilości odbieranych śmieci z prywatnych posesji. Dla przykładu: stawka za tonę odpadów wzrosła z 764,64 zł w 2020 roku do 864,96 zł w 2022 roku, ilość odbieranych odpadów w gminie Pszczyna wzrosła z 20 000 ton (w 2020 roku) do 22 000 ton (kalkulacja na 2022 rok). W związku z wprowadzeniem zbiórki odpadów BIO z posesji ich ilość wzrosła w stosunku do 2021 r. o 100 % (z 1 121,62 ton odebranych w 2020 r. do 2 096,90 ton w 2021 r.), Brak limitu na odpady zielone w PSZOK-u również wpłynął na większą ich ilość (335,53 ton przyjętych w 2020 r. na 575,75 ton przyjętych w 2021 r.).
Wpływ na cenę mają ponadto: rosnące globalnie koszty paliwa i energii elektrycznej oraz płacy minimalnej. W roku 2021 w gminie Pszczyna nie było podwyżki stawki opłaty, powstał niedobór za lata 2020 i 2021 w wysokości 1 333 062,66 zł. Inne to: zwiększone wymogi sprzętowe związane z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych - 2% taboru musi spełniać wymogi zero bądź niskoemisyjności, brak lokalnej spalarni.
Ponadto Urząd Miejski podkreśla, że w Pszczynie zakres usług w porównaniu do wielu innych gmin jest dużo szerszy. Obejmuje: odbiór dwa razy w miesiącu odpadów zmieszanych, dwa razy w miesiącu odbiór odpadów segregowanych, odbiór odpadów bio dwa razy w miesiącu w czasie sezonu i raz w miesiącu poza sezonem, odbiór popiołu z posesji, dwa razy w roku odpadów wielkogabarytowych, możliwość oddania w ciągu roku do 1t odpadów remontowo-budowlanych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Cieszyńskiej w Pszczynie, oddania bez limitów w PSZOK zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, możliwość oddania na terenie PSZOK do 200 kg odpadów zielonych, możliwość oddania na terenie PSZOK bez limitów innych odpadów segregowanych.
Jak ponadto wskazuje Ratusz, niepokojące, że różnica pomiędzy osobami zameldowanymi a zadeklarowanymi w gminie Pszczyna to około 2 000 osób. W planie jest przeprowadzanie kontroli w celu identyfikacji osób, które mieszkają na terenie gminy, a nie uiszczają opłat za odbiór odpadów, a także identyfikacji przedsiębiorców, którzy nie posiadają odrębnej umowy na odbiór odpadów, a śmieci umieszczają w pojemnikach odbieranych z nieruchomości mieszkalnych. Zgodnie z Ustawą, każdy przedsiębiorca oprócz umowy na odbiór odpadów zmieszanych powinien mieć umowę na odbiór wszystkich frakcji odpadów segregowanych. Odpady z prowadzonej działalności gospodarczej winny być odbierane oddzielnie od systemu gminnego, co będzie przedmiotem kontroli.
Z porządku obrad sesji Rady Miejskiej wycofano projekt uchwały dotyczący wyższych stawek za korzystanie ze stref płatnego parkowania w Pszczynie. Wniosek w tej sprawie wyszedł od Komisji Budżetu, a jego autorem był radny Andrzej Mańka. O wykreślenie tego punktu z porządku posiedzenia zawnioskował również burmistrz Dariusz Skrobol. Z ogłoszonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego w sprawie nowych, wyższych stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz wysokości kar nie wpłynęły żadne uwagi i opinie. Nie ogłoszono natomiast konsultacji dla mieszkańców.
powrót

Aktualny numer

Numer 11 (27 września 2022r.)

Reklama