Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Podwyższony poziom dofinansowania

1 września 2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił modyfikacje programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Zmiany obejmują beneficjentów uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania i umożliwiają otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia - wypłatę części kwoty przyznanej dotacji w formie zaliczki oraz wzrost maksymalnych kwot dotacji - do 47 000 zł w poziomie podwyższonym i do 79 000 zł w przypadku poziomu najwyższego.

[b]Warunki dotacji z prefinansowaniem[
Możliwe jest finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
• Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
• Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewiduje się możliwość zawarcia nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.
• Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dnia od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia zawartego w umowie pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą.
• Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.
Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” należy składać do WFOŚiGW w Katowicach wyłącznie poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl
• Gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowalny lub profil zaufany), wniosek składa się wyłącznie w wersji elektronicznej.
• W przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.
Wersje papierowe wniosków o dofinansowanie można dostarczać:
• Do Referatu ds. Jakości Powietrza Urzędu Miejskiego w Pszczynie (ul. 3 Maja 11) lub
• poprzez wysłanie pocztą do WFOŚiGW w Katowicach,
• bezpośrednio do WFOŚiGW w Katowicach.
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”. Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 20 Regulaminu naboru wniosków), złożonego w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania albo najwyższego poziomu dofinansowania przed dniem 15.07.2022 r., zmieniająca warunki dofinansowania na dotację z prefinansowaniem. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.07.2022 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.
Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie opisanej powyżej zmiany Programu rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.
• Od dnia 15 lipca 2022 r. wprowadza się do Programu zmiany, dotyczące prefinansowania przedsięwzięć oraz wzrost maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez Beneficjentów, uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, do 47 000 zł i Beneficjentów, uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, do 79 000 zł.
W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, część dokumentów programowych uległa zmianie, w tym:
• Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
• Wzór Wniosku o płatność oraz instrukcja jego wypełniania.
• Wzór pełnomocnictwa do wykorzystania, dostępny w Portalu Beneficjenta wfośigw oraz serwisie gov.pl na: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze
Dokumentacja do Programu Czyste Powietrze dostępna jest pod adresem: https://portal.wfosigw.katowice.pl/
powrót

Aktualny numer

Numer 11 (27 września 2022r.)

Reklama